Zarezerwuj pokój

Kelman Inn Global

RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA GOŚCI HOTEL-S KELMAN

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA GOŚCI KELMAN INN GLOBAL
§1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI 

Administratorem danych osobowych Gości jest Kelman Inn Global z siedzibą w Nowej Soli, ul. Południowa 2A, zwany dalej Obiektem.

§ 2. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI 

Celem, dla których Kelman Inn Global przetwarza dane osobowe jest zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług.

Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez obiekt jest:
1. dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Kelman Inn Global w związku z poniesioną przez obiekt szkodą wyrządzoną przez Gościa lub obrona przed roszczeniami Gościa w stosunku do obiektu,
2. udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych,
3. zapewnienie najwyższej jakości usług dla Gości.

W przypadku, gdy Gość wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, obiekt przetwarza dane osobowe w tym celu, tj. w celu kierowania do Gościa informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i usługach.

§ 3. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa, pozyskanych przez obiekt jest umowa o świadczenie usług.
2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa wykorzystywanych w celach marketingowych jest zgoda Gościa. Obiekt informuje, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa dla zapewnienia najwyższej jakości usług dla Gości jest usprawiedliwiony cel administratora.

§ 4. PODMIOTY, KTÓRYM MOGĄ ZOSTAĆ PRZEKAZANE DANE OSOBOWE

Obiekt przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:
1. firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej,
2. firmom świadczącym usługi wsparcia IT hotelu oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne,
3. firmom (kancelariom) prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego.
4. firmom transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia przez Gościa transportu lub przesyłki kurierskiej,

§ 5. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe:
1. pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Obiektu lub Gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później,
2. pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe.

§ 6. PRAWA GOŚCIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Każdy Gość ma prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy Gość ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Kelman Inn Global. Ponadto, obiekt udostępnia adres recepcja@kelman.pl za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.

§ 7. MOŻLIWOŚĆ WNIESIENIA SKARGI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Każdy Gość ma prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa

§ 8. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, w przypadku rezerwacji internetowych, numeru kontaktowego telefonu, wieku dziecka, w przypadku pobytu w hotelu z dzieckiem, jest wymogiem zawarcia umowy o usługi. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Obiektowi zawarcie umowy o usługi.

§ 9. DOSTĘP

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Gości Kelman Inn Global dostępna jest również na stronie internetowej https://kelman.pl/