Book a room

Hotel-s Kelman

Zwierzęta

Zapraszamy Gości wraz z ich pupilami. Podczas dokonywania rezerwacji pobytu należy poinformować o przyjeździe z psem lub kotem. Zakwaterowanie gości ze zwierzętami możliwe jest jedynie w wyznaczonych pokojach. Zobowiązujemy naszych gości do przestrzegania naszego regulaminu.

pexels-valeria-boltneva-1805164

Regulamin pobytu zwierząt na terenie hotelu:

W hotelu mogą przebywać tylko zwierzęta domowe (pozbawione zachowań agresywnych psy i koty).

Koszt pobytu każdego zwierzęcia w hotelu wynosi 60 zł za dobę.


Zwierzęta powinny być trzymane w pokojach właścicieli. Zwierzę nie może zostać w pokoju bez nadzoru opiekuna.

Psy muszą być wyprowadzane na smyczy i w kagańcu, pod opieką właściciela bądź osoby upoważnionej.Jeżeli pościel w pokoju, w którym przebywa zwierzę, będzie przez nie zabrudzona (sierść, błoto) lub uszkodzona, właściciel jest zobowiązany do odkupienia całego kompletu pościeli w cenie 150 zł /komplet

Właściciele psów są zobowiązani do sprzątania nieczystości pozostawionych przez psy na terenie oraz w otoczeniu hotelu.Wszystkie szkody w mieniu hotelu bądź mieniu innych gości spowodowane przez zwierzęta będą wyceniane przez dyrekcję hotelu, a ich kosztami będą obciążeni właściciele I rozliczane na koniec pobytu.

Po każdym pobycie zwierzecia w naszymym hotelu pokój jest sprawdzany przez nasz personel w obecności goscia.Za niepoinformowanie recepcji hotelu o posiadaniu zwierzęcia w pokoju, zostanie nałożona kara w wysokości 300 zł.Kelman Inn Global

Animals

We invite guests with their pets. When booking your stay, please inform about your arrival with a dog or a cat. Accommodation of guests with pets is allowed only in designated rooms. We oblige our guests to comply with our regulations.

Regulations for the stay of animals on the premises of Kelman Inn Global:

  1. Only pets (dogs and cats without aggressive behavior) are allowed in the Inn.
  2. The cost of the stay of each animal in the hotel is PLN 80 per night.
  3. Pets should be kept in the owners’ rooms. The animal cannot stay in the room without the supervision of a guardian.
  4. Dogs must be led on a leash and in a muzzle, under the care of the owner or an authorized person.
  5. If the bedding in the room where the pet is staying is dirty (hair, mud) or damaged, the owner is obliged to buy the entire bedding set for PLN 150 / set
  6. Dog owners are required to clean up litter left by dogs on the premises and around the Inn.
  7. All damage to the property of the hotel or the property of other guests caused by pets will be assessed by the hotel management, and their costs will be charged to the owners and settled at the end of the stay.
  8. After each stay of an animal in our hotel, the room is checked by our staff in the presence of the guest.
    A fine of PLN 300 will be imposed for not informing the reception about having an animal in the room.